ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

សម្តេចតេជោៈ ចេញអនុក្រឹត្យបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការសុីវិល!

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១.០៨.២០២២ បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការ បន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៉ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភអ្នកបម្រើជូនជនពិការ និងជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារថ្មាក់ទី១
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមថា៖

 

bvt

Leave a Reply

Your email address will not be published.